Znajdujesz się na stronie: Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a


Szanowni Państwo,
Wypełniając obowiązek przekazujemy informacje w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: RODO).

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?
Zgodnie z art. 13 i 14 RODO-Administratorem Pana/i danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a (dalej PWiK Sp. z o.o.).
W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

  • elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: ido@wodociagi-kalisz.pl
  • pisemnie na adres: PWiK Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a.

W JAKIM CELU PWiK SP.Z O.O. PRZETWARZA DANE OSOBOWE?
PWiK Sp. z o.o. przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel i podstawę prawną do ich przetwarzania.
Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),
  • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),
  • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), oraz gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f),

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY Z PWiK SP. Z O.O.?
Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak, jest ono warunkiem koniecznym w celu zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. 
PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE?
PWiK Sp. z o.o. będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

KOMU PWiK SP.Z O.O. POWIERZA DANE OSOBOWE?
Pana/i dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

  •  dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji; 
  • podmiotom upoważnionym z mocy prawa na udokumentowany wniosek.

PWiK Sp. z o.o. będąca Administratorem Pana/i danych osobowych nie zamierza przekazywać ich do państw trzecich (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych. 

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?
Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
W przypadku, złożenia przez Państwa zapytania(wniosku) w sprawach wymienionych w poprzednim zdaniu jego rozpatrzeniem zajmie się Inspektor Ochrony Danych, który dołoży starań, aby rozpatrzeć go niezwłocznie. Jeżeli jednak realizacja przedmiotowego wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc poinformujemy Pana/ą o przedłużeniu terminu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?
Przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl