the earth's most innovative watchmaking technilogy is existed in cheap richard mille replica under $55.

highest quality and absolutely replique montre.

what kind of silicone do they use for sex dolls?

Our exciting collection of erotic love dolls range from cheap blow up dolls to super realistic and totally customisable sex dolls.

v neck beautystic.com ombre gown

Znajdujesz się na stronie: Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a


Szanowni Państwo,
Wypełniając obowiązek przekazujemy informacje w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: RODO).

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?
Zgodnie z art. 13 i 14 RODO-Administratorem Pana/i danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a (dalej PWiK Sp. z o.o.).
W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

  • elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: ido@wodociagi-kalisz.pl
  • pisemnie na adres: PWiK Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a.

W JAKIM CELU PWiK SP.Z O.O. PRZETWARZA DANE OSOBOWE?
PWiK Sp. z o.o. przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel i podstawę prawną do ich przetwarzania.
Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),
  • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),
  • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), oraz gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f),

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY Z PWiK SP. Z O.O.?
Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak, jest ono warunkiem koniecznym w celu zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. 
PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE?
PWiK Sp. z o.o. będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

KOMU PWiK SP.Z O.O. POWIERZA DANE OSOBOWE?
Pana/i dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

  •  dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji; 
  • podmiotom upoważnionym z mocy prawa na udokumentowany wniosek.

PWiK Sp. z o.o. będąca Administratorem Pana/i danych osobowych nie zamierza przekazywać ich do państw trzecich (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych. 

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?
Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
W przypadku, złożenia przez Państwa zapytania(wniosku) w sprawach wymienionych w poprzednim zdaniu jego rozpatrzeniem zajmie się Inspektor Ochrony Danych, który dołoży starań, aby rozpatrzeć go niezwłocznie. Jeżeli jednak realizacja przedmiotowego wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc poinformujemy Pana/ą o przedłużeniu terminu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?
Przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Copyright by Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu 2021 | Zaloguj
0123movie.net