23 listopada 2017   Szukaj   
Zamówienia publiczne

  

 

 Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

Zamawiający stara się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

 

 

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

 

 

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawianych źródeł energii

 

 

 

 

 

Szczegółowy zakres obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej planowanej mocy 398 kWp dla n/w obiektów PWiK sp. z o.o. w Kaliszu:

 

 

- Stacja Uzdatniania Wody ul. Nad Prosną 28-34         - planowana moc 182 kWp

 

 

- Pompownia Wody ul. Smolna 11                               - planowana moc 140 kWp

 

 

-Siedziba firmy ul. Nowy Świat 2a                              - planowana moc  76 kWp.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

- SIWZ

 

- Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

- Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony

 

- Załącznik nr 2 do SIWZ

 

-Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

-Załącznik nr 3 do SIWZ - poprawiony

 

- Załącznik nr 4 do SIWZ

 

- Załącznik nr 5 do SIWZ

 

- Załącznik nr 6 do SIWZ

 

- Załącznik nr 7 do SIWZ

 

- Załącznik nr 8 do SIWZ

 

- Załącznik nr 9 do SIWZ

 

- Załącznik nr 10 do SIWZ

 

- SIWZ - modyfikacja


Zmiana terminu składania ofert!!!

 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy:


- Program Funkcjonalno-Użytkowy dla instalacji fotowoltaicznej;

 

- budynek biurowy;

 

- budynek garażowy;

 

- budynek magazynowy;

 

- plan zag. ul. Nad Prosną;

 

- plan zag. ul. Nowy Świat;

 

- plan zag. ul. Smolna;

 

 

- EKSPERTYZA BUDOWLANA

 

- WARUNKI PRZYŁĄCZENIA - UL. NOWY ŚWIAT 2A

 

- WARUNKI PRZYŁĄCZENIA - SUW LIS

 

- WARUNKI PRZYŁĄCZENIA - SMOLNA

 

- Mapa lokalizacji agregatu prądotwórczego oraz pomieszczenia RGnN SUW Lis.

 

- Studium Wykonalności

   Załącznik nr 1 - z racji dużych rozmiarów plików dostępny w PWiK Sp. o.o.

   Załącznik nr 2 - z racji dużych rozmiarów plików dostępny w PWiK Sp. z o.o.

   Załącznik nr 3

   Załącznik nr 4

   Załącznik nr 4

   Załącznik nr 5

   Załącznik nr 6

   Załącznik nr 7

   Załącznik nr 8

   Załącznik nr 9

 

 

Wszelkie pytania do dokumentacji przetargowej należy kierować na adres e-mail'owy:

 

- chmara@wodociagi-kalisz.pl

 

- przetargi@wodociagi-kalisz.plW związku z pojawieniem się zapytań do SIWZ, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu odpowiada:

Pyt. 1

Czy Zamawiający ma aktualne warunki przyłączeniowe na przedmiotowe obiekty?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiający posiada aktualne warunki przyłączeniowe na przedmiotowe obiekty.

Pyt. 2

Prosimy o korektę SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert.

Odpowiedz:

Wystąpił błąd w kryterium ,,termin gwarancji jakości na całość wykonanych prac” polegający na braku określenia wartości % przy formule obliczania tego kryterium. Błąd ten został już poprawiony i zmodyfikowana SIWZ znajduje się na naszej stronie internetowej.

Jeżeli chodzi o wartości procentowe w określeniu kryterium ceny i jej znaczenia, informujemy że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu w w/w postępowaniu jest Zamawiającym Sektorowym, a wartość zamówienia na budowę instalacji fotowoltaicznych nie przekracza wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), w związku z powyższym naszym zdaniem nie podlegamy
w pełnym zakresie wymaganiom ustawy PZP.

Pyt. 3

Prosimy o publikację Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Odpowiedz:

Program Funkcjonalno – Użytkowy został umieszczony na naszej stronie internetowej  www.wodociagi-kalisz.pl w zakładce Zamówienia/Zamówienia Publiczne.

Pyt. 4

Pkt.11.2 SIWZ

 

Wykonawca winien:

- posiadać wiedzę i  doświadczenie – jeśli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej czterech instalacji fotowoltaicznych, o mocy min. 100kWp każda.

 

Wydawane przez ENERGA SA warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci Operatora na moc 100kWp warunkują wykonanie instalacji fotowoltaicznej tak aby nie przekraczała mocy 100kWp.

Czy uznane będą instalacje fotowoltaiczne o mocy 99,96kWp, 98,56kWp, gdy wydane warunki przez Operatora nie pozwalały przekroczyć mocy 100kWp.

Odpowiedz:

Tak, PWiK Sp. z o.o. uzna instalacje fotowoltaiczne o mocy 99,96kWp, 98,56kWp, gdy wydane warunki przez Operatora nie pozwolą przekroczyć mocy 100kWp.

 

Pyt. 5


Zamawiający w pkt. 4.2.4. SIWZ wskazuje, że: „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować Panele Fotowoltaiczne wyprodukowane w krajach unii europejskiej posiadające znak CE w ilości zgodnej z opracowaną dokumentacją projektową”. Pragniemy wskazać, że taki wymóg znacząco obniża ilość możliwych do zaoferowania produktów. Równocześnie przypominamy, że moduły wyprodukowane poza krajami UE również posiadają znak CE, są zgodne z dyrektywą niskonapięciową UE oraz z odpowiednimi normami (PN-EN 61215). Spełniają identyczne wymogi nie mogą być wykluczane z postępowania tylko ze względu na kraj produkcji.

 

Odpowiedz:


PWiK Sp. z o.o. podtrzymuje swoje wymagania dotyczące paneli fotowoltaicznych, które mają  być wyprodukowane w krajach unii europejskiej
i posiadać znak CE.

 

Pyt. 6


Zamawiający w pkt. 4.2.4. SIWZ wskazuje parametr: „Tolerancja mocy 0/+4,99%/K”. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że moduły fotowoltaiczne są oferowane w typoszeregach z podziałem na moc znamionowa różniącą się o 5 Wp. Standardowa tolerancja mocy równa się w takim przypadku: 0-4,99/5 Wp. Zamawiający stawia wymóg tolerancji mocy wyrażonej w wartościach procentowych: 0/+4,99%/K. Dla wymaganej mocy modułu 260 Wp daje to wartość 0/13 Wp, czyli moduły z zakresu 260-273 Wp. Taka sytuacja jest niespotykana na rynku modułów fotowoltaicznych. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikacje zapisu na 0/4,99 Wp.


 

Odpowiedz:


PWiK Sp. z o.o. podtrzymuje parametr tolerancji mocy na poziomie 4,99%.

 

Pyt. 7


Zamawiający w pkt. 4.2.4. SIWZ wskazuje parametr: „Współczynnik mocy -0,39%/K”. Zamawiający wskazuje konkretną wartość co uniemożliwia zaoferowanie modułów o parametrze z inną wartością. Dodatkowo tak rygorystyczny współczynnik mocy charakteryzuje wysoko wydajne moduły „premium”. Sugerujemy Zamawiającemu zmianę wymagań na wartość z zakresu 0, -0,41%/K.

 

Odpowiedz:


PWiK Sp. z o.o. podtrzymuje parametr współczynnika mocy -0,39%.

 

Pyt. 8


Zamawiający w pkt. 4.2.4. SIWZ wskazuje parametr: „Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie spowodowane warunkami atmosferycznymi śnieg, grad, deszcz według norm IEC 61215, IEC 61730 lecz nie mniej niż: 8000,00 Pa”. Zwracamy uwagę, że Kalisz leży w 2 strefie śniegowej (obciążenie 900 Pa) w związku z czym nie ma konieczności stosowania modułów o zwiększonej wytrzymałości obciążeniowej (minimalna wytrzymałość modułów zgodnie z normą wynosi 5400 Pa, stosowanie modułów niespełniających tego warunku nie jest dopuszczone na terenie Polski). Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o wytrzymałości 5400 Pa zgodnej z normą IEC 61215?

 

Odpowiedz:


PWiK Sp. z o.o. podtrzymuje parametr wytrzymałości mechanicznej na obciążenie spowodowane warunkami atmosferycznymi śnieg, grad, deszcz na poziomie nie mniejszym niż: 8000Pa.

 

Pyt. 9

Zamawiający w pkt. 4.4 SIWZ wskazuje: „Uwagi: Wykonawca dostarczy w ramach zamówienia sprzęt BHP i p.poż”. Prosimy o uszczegółowienie i wskazanie listy sprzętu BHP i p.poż którego dostarczenie będzie leżało po stronie Wykonawcy.

 

Odpowiedz:


Sprzęt BHP i P.Poż. powinien być dostarczony zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym oraz prawem energetycznym. Ilość i dobór sprzętu musi zapewnić konieczną ochronę p.poż. i BHP.

 

Pyt. 10


W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w pkt. 10.1 Zamawiający wskazuje: „(...) Jest koniczność wzmocnienia podciągów stalowych wg odrębnego opracowania projektowego.”. Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie w/w opracowania.

 

Odpowiedz:


Za opracowanie dokumentacji i wykonawstwo odpowiedzialny jest Wykonawca.

 

Pytanie 11


Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości procentowej w p. 21.7 SIWZ 
z 70% na 85%?

 

Odpowiedz:


Nie, zamawiający nie dopuszcza zmian wartości procentowych w pkt. 21.7 SIWZ.

 

Pytanie 12


Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości procentowej w p. 21.8 SIWZ
z 30% na 15%?

 

Odpowiedz:


Nie, zamawiający nie dopuszcza zmian wartości procentowych w pkt. 21.8 SIWZ.

 

Pytanie 13


Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty wynagrodzenia zaliczkowego w wysokości 20% kwoty określonej w §6 ust. 1 wzoru umowy przed rozpoczęciem realizacji prac?

 

Odpowiedz:


Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwość wypłaty wynagrodzenia zaliczkowego w wysokości 20% kwoty określonej w §6 ust. 1 wzoru umowy przed rozpoczęciem realizacji prac

 

Pytanie 14


Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia kar z §8 ust. 3 ppkt. a)- g) wzoru umowy?

 

Odpowiedz:


Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwość usunięcia kar z §8 ust. 3 ppkt. a)- g) wzoru umowy

 

Pytanie 15:

 

Zamawiający określił, że „Wykonawca zainstaluje konstrukcję nośną (konstrukcja, elementy złączne itp.) wykonaną 100% z stali ocynkowanej ogniowo.” Informujemy, że konstrukcje wsporcze pod panele wykonuje się ze stali i aluminium (szyny, stelaże). Są to rozwiązania standardowe i sprawdzone. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje takie konstrukcje.

 

Odpowiedz:

 

Akceptujemy takie konstrukcje.

 

Pytanie 16:

 

Czy Zamawiający akceptuje, aby konstrukcja była wykonana na podstawie projektu wykonawczego i obliczeń przygotowanego przez projektanta z uprawnieniami?

Doprecyzowanie

Pytanie dotyczyło tego, czy Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja była gotowym produktem, jakie oferują producenci tego typu konstrukcji standardowych (prefabrykowatem), czy też dopuszcza, aby konstrukcja wykonana była na podstawie indywidualnego projektu, przygotowanego przez konstruktora. Wówczas projektant przeprowadza obliczenia i dobiera rozwiązanie pod konkretne rozwiązania budowlane.

 

Odpowiedz:

 

Prosimy o doprecyzowanie pytania.

 

Odpowiedz po doprecyzowaniu pytania:

 

Tak, konstrukcja ma być gotowym wyrobem jakie oferują producenci tego typu konstrukcji standardowych.

 

Pytanie nr 17:

 

Wnosimy o odstąpienie od wymogów, aby panele fotowoltaiczne posiadały wytrzymałość na obciążenie na poziomie 8000Pa. Dla warunków klimatycznych, w jakich znajduje się Polska, obowiązująca norma przewiduje badanie odporności mechanicznej na obciążenie 5400Pa. Nie ma zatem, żadnych przesłanek, aby zaostrzać wymogi obowiązujących prawnie przepisów, jest to wyłącznie wykorzystywanie charakterystyki konkretnego produktu, w celu ograniczenia konkurencji.

 

Odpowiedz:

 

PWiK Sp. z o.o. podtrzymuje parametr wytrzymałości mechanicznej na obciążenie spowodowane warunkami atmosferycznymi śnieg, grad, deszcz na poziomie nie mniejszym niż: 8000Pa.

 

Pytanie 18:

 

Zamawiający wymaga „Przedstawienie wyników pomiarów parametrów prądowo - napięciowych indywidualnie dla każdego z paneli.” Prosimy o potwierdzenie, że wspomniane wyniki, przedstawia wyłącznie wyłoniony Wykonawca, na etapie realizacji inwestycji.

 

Odpowiedz:

 

Tak, wymóg ten dotyczy wyłącznie wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy.

 

Pytanie 19:

 

Zamawiający zapisał: „Wykonawca dostarczy w ramach zamówienia sprzęt BHP i p.poż”. Prosimy o sprecyzowanie, o jaki sprzęt chodzi i w jakich ilościach.

 

Odpowiedz:

 

Sprzęt BHP i P.Poż. powinien być dostarczony zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym oraz prawem energetycznym. Ilość i dobór sprzętu musi zapewnić konieczną ochronę p.poż. i BHP.

 

Pytanie 20:

 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wszystkie instalacje były wykonane w roku 2018?

 

Odpowiedz:

 

W przypadku, gdy Inwestor pozyska środki pomocowe z programu 3.1.1 dopuszczamy możliwość wykonania instalacji PE w roku 2018. W przypadku negatywnego rozpatrzenia naszego wniosku zadanie będzie realizowane w podanych terminach.

 

Pytanie 21:

 

W PFU znajduje się informacja, iż dach budynku magazynowego nie posiada odpowiedniej nośności, a co za tym idzie, konieczne jest wzmocnienie podciągów stalowych wg  odrębnego opracowania. Prosimy o informację, czy wykonanie wzmocnienia należy do zadań Wykonawcy?

 

Pytanie 22:

Jeśli wzmocnienie dachu należy do zadań Wykonawcy, prosimy o przedstawienie, jakie prace należy przewidzieć w celu wzmocnienia dachu oraz prosimy o dołączenie obliczeń na podstawie, których projektant ocenił brak nośności tej części dachu.

 

Odpowiedz do pyt. 21 i 22:

Tak, wykonanie wzmocnienia jak i dokumentacji technicznej należy do Wykonawcy. Inwestor dysponuje ekspertyzą umieszczoną na stronie internetowej www.wodociagi-kalisz.pl (zakładka Zamówienia/Zamówienia Publiczne).

 

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja odgromowa, którą ma wykonać Wykonawca, ma obejmować wyłącznie zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej, a nie całego obiektu.

 

Odpowiedz:

 

Tak, instalacja odgromowa dotyczy wyłącznie instalacji fotowoltaicznej wraz
z aparaturą łączeniową tworzącą cały system.

 

Pytanie 24:

 

W ramach instalacji dachowej – zabezpieczenie przeciwpożarowe – Zamawiający zaleca, stosowanie nowych środków ochrony przeciwpożarowej. Prosimy o sprecyzowanie, o jakich środkach mowa i w jakich ilościach. Przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób szczegółowy i wyczerpujący.

 

Odpowiedz:

 

Sprzęt BHP i P.Poż. powinien być dostarczony zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym oraz prawem energetycznym. Ilość i dobór sprzętu musi zapewnić konieczną ochronę p.poż. i BHP.

 

Pytanie 25:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach zadania, nie ma wykonać ogrodzenia na instalacjach ziemnych, monitoringu wizyjnego instalacji naziemnych, oświetlenia instalacji naziemnych.

 

Odpowiedz:

 

W ramach zamówienia nie ma wykonania ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu wizyjnego.

 

Pytanie 26:

 

PFU nie obejmuje wykonania systemów monitoringu instalacji pv, czy nie zakres ten nie dotyczy zamówienia?

 

Odpowiedz:

 

Elementy monitoringu instalacji PF opisane są w SIWZ i w Warunkach Przyłączenia ZE.

 

 

Pytanie 27:

 

W SIWZ podano zabezpieczenie przed wpływem do sieci wg WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA. Czy możemy mieć wgląd w te warunki w celu sprawdzenia jakie rozwiązanie zaproponował ZE?

 

Odpowiedź:

 

Warunki Przyłączenia zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej www.wodociagi-kalisz.pl (zakładka Zamówienia/Zamówienia Publiczne).

 

Pytanie 28:

 

Co oznacza w SIWZ zapis przy konstrukcji: ma posiadać kompleksową instalację odgromową? Co należy przez to rozumieć? Ma to być zewnętrzna instalacja odgromowa? Czy wystarczy zabezpieczenie instalacji ochronnikami?

 

Odpowiedź:

 

Kompleksowa ochrona odgromowa oznacza ochronę od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych, jak również od wyładowań indukowanych, czyli od wyładowań
w pobliżu instalacji PV. Zatem powinna być wykonana w postaci zwodów odgromowych jak i ochronników iskiernikowo-warystorowych, które to chronią również od przepięć łączeniowych.

 

 Pytanie 29:

 

Na stronie Zamawiającego nie można zlokalizować warunków przyłączenia oraz ekspertyzy konstrukcyjnej.

 

 

Odpowiedz:

 

Warunki przyłączania i ekspertyzy konstrukcyjne zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej: www.wodociagi-kalisz.pl (zakładka Zamówienia/Zamówienia Publiczne).

 

Pytanie 30:

 

Czy projektant i kierownicy robót mają być zatrudnieni na umowę o pracę, czy mogą pracować na podstawie umowy o dzieło?

 

Odpowiedz:

 

Projektant i kierownicy robót mogą pracować na podstawie umowy o dzieło.

 

Pytanie 31:

 

Proszę o zamieszczenie załączników w wersji edytowalnej.

 

Odpowiedz:

 

W związku z problemem zamieszczenia plików Word na naszej stronie internetowej prześlą Państwu dokumentację e-mail’em.

 

 

Pytanie 32:

Proszę o udostępnienie projektów budowlanych.

Odpowiedz:

 

Prosimy o sprecyzowanie, o jakie projekty chodzi.

 

 

Pytanie 33:

 

Proszę o zaznaczenie na mapie lokalizacji agregatu prądotwórczego oraz pomieszczenia RGnN SUW Lis oraz planowanej trasy układania kabla komunikacyjnego FTP cat. 5

Odpowiedz:

Mapkę prześlę w załączeniu.

Dodatkowo została zamieszczona na stronie internetowej.

 

Pytanie 34:

 

Proszę o potwierdzenie, że do przedmiotu zamówienia nie należy zakup i dostawa na miejsce budowy kabla komunikacyjnego FTP cat. 5, o którym mowa w SIWZ pkt. 4.3 oraz, że do zadań Wykonawcy należy wyłącznie ułożenie w/w kabla.

 

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ kabel dostarcza Inwestor.

 

Pytanie 35:

Proszę o ujednolicenie sposobu wyliczania kar umownych - od kwoty wynagrodzenia umownego netto lub brutto.

Odpowiedz:

W §8 pkt. 3b wystąpił błąd.

3 b). nie wykonał zadania objętego niniejszą umową w terminie, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy – w wysokości 1% ceny ofertowej netto ustalonej w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

Poprawiona umowa została zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Pytanie 36:

Proszę o usunięcie jednego z zapisów w umowie par. 8 pkt. 3 lit. c) lub d). Zapisy te w rzeczywistości spowodują podwójne naliczenie kar za ten sam przypadek.

Odpowiedz:

W §8 pkt. 3 c) zostaje wykreślony.

Poprawiona umowa została umieszczona na naszej stronie internetowej.

Pytanie nr 37:

Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeśli Wykonawca, celem spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej roboty obejmującej wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy przekraczającej 400 kWp.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie w okre­sie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej czterech instalacji fotowoltaicznych, o mocy min. 100 kWp każda.


Pytanie 38:

Podane w dokumentach wymagania dla inwerterów, są niemożliwe do osiągnięcia przez jeden produkt. Po przeanalizowaniu oferty czołowych producentów inwerterów, tj. SMA, Fronius, Steca, Zeversolar, Huawei, Growatt, ABB oraz Kostal, stwierdzamy, że na rynku nie ma dostępnych produktów, które w 100% odpowiadałyby zapisom. Najbardziej zbliżony do wymagań jest inwerter SMA 20 kW, jednak nie spełnia on wymaganego stopnia ochrony obudowy, zakresu temperatur pracy, zakresu napięcia znamionowego AC oraz zawartości zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej. Dodatkowo PFU obejmuje oprócz stosowania inwerterów 20 kW, również inwerter 10 kW, który posiada zupełnie inne parametry niż wpisane w PFU opracowane na podstawie inwertera 20kW. Nadmieniamy również, iż Zamawiający precyzyjnie opisuje wymagania w zakresie inwertera, mimo, że postępowanie prowadzone jest w trybie zaprojektuj i wybuduj, a więc to do Wykonawcy należy dobór urządzeń, które zagwarantują osiągnięcie zamierzonych rezultatów. W związku z tym Zamawiający powinien określić wyłącznie te parametry, które faktycznie są istotne, na tym etapie realizacji inwestycji tj. sprawność, zużycie mocy, zabezpieczenia i oprogramowanie. Pozostałe wymagania, prowadzą jedynie do sztucznego ograniczania konkurencji. Wnosimy o zmianę zapisów i przedstawienie wyłącznie tych parametrów falowników, które są istotne na tym etapie zamówienia, bez zapisów, ograniczających sztucznie konkurencję.

Odpowiedz:

Odpowiadając na przesłane zapytanie informuję, że to projektant, a nie wykonawca ostatecznie decyduje o istotnych parametrach zaprojektowanych urządzeń i aparatów. Niemniej jednak inwestor, jako późniejszy użytkownik zrealizowanego zadania, mając na uwadze osiągnięcie maksymalnych efektów, może decydować, o niektórych parametrach projektowanych inwerterów.

Podczas wpisywania danych dotyczących IP i temperatur Inwestor popełnił błąd i w związku z powyższym zmienia parametry inwertera wymagana szczelność IP 65  zakres temperatur -25C  do +60 C.

 

 

 

Pytanie 39:

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ „Charakterystyka inwertera” podaje parametr „zakres temperatur pracy” na poziomie -40 do +60 st.C oraz stopień ochrony obudowy IP 66. Pragniemy zauważyć, że większość dostępnych na rynku urządzeń ma zakres temperatur pracy w granicach -20 do +60 st.C i stopień ochrony IP65. Analizując rynek dostępnych urządzeń, wyprodukowanych na ternie Unii Europejskiej, posiadających serwis w Polsce, nie znajdujemy takich, które spełnią wymagania Zamawiającego. Na tej podstawie możemy przypuszczać, że Zamawiający narusza zasady uczciwej konkurencji, ograniczając dostęp do postępowania większej ilości wykonawców.

Ze względu na powyższe, prosimy o wskazanie 3 urządzeń spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego wskazane w SIWZ oraz Załączniku nr 1 do SIWZ  lub zmianę parametrów: zakres temperatur pracy na wartość -20 do + 60 st. C oraz stopień ochrony obudowy na wartość IP65, ponieważ umożliwi to  dostęp do postępowania przetargowego większej ilości Wykonawców oraz nie będzie ograniczać konkurencji.

Odpowiedz:

Odpowiadając na przesłane zapytanie informuję, że to projektant, a niewykonawca ostatecznie decyduje o istotnych parametrach zaprojektowanych urządzeń i aparatów. Niemniej jednak inwestor, jako późniejszy użytkownik zrealizowanego zadania, mając na uwadze osiągnięcie maksymalnych efektów, może decydować, o niektórych parametrach projektowanych inwerterów. Podczas wpisywania danych dotyczących IP i temperatur Inwestor popełnił błąd i w związku z powyższym zmienia parametry inwertera wymagana szczelność IP 65  zakres temperatur -25C  do +60 C.

 

 

Pytanie 40:

 

Zamawiający w pkt. 4.2.4. SIWZ wskazuje, że zastosowane panele fotowoltaiczne muszą być wyprodukowane w krajach unii europejskiej. Pragniemy zauważyć, że w Warunkach przyłączenia dla każdej z 3 instalacji, będącej przedmiotem zamówienia określono panele fotowoltaiczne od producenta spoza Unii Europejskiej. W związku z powyższym prosimy
o wycofanie tego wymogu dot. paneli.

 

Odpowiedz:

 

PWiK Sp. z o.o. podtrzymuje swoje wymagania dotyczące paneli fotowoltaicznych, które mają  być wyprodukowane w krajach unii europejskiej i posiadać znak CE.

Faktycznie w warunkach przyłączeniowych  Energa  wpisała zamiast  rodzaju urządzenia  firmę produkującą urządzenia  SMA, w związku
z powyższym  uznajemy to za pomyłkę i będziemy wnioskować do Energa
o zmianę warunków w tym pkt.

 

Pytanie 41:

 

Prosimy o przesłanie załączników do SIWZ w formie edytowalnej.

 

Odpowiedz:

 

Załączniki zostały wysłane pocztą.

 

Pytanie 42:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji instalacji fotowoltaicznej przewidzianej na budynku magazynowym? Zdaniem naszego projektanta nie jest wystarczające wzmocnienie podciągów. Niezbędne jest także wzmocnienie  fundamentów, co praktycznie oznacza  konieczność wyburzenie istniejącego budynku i postawienia go na nowo. Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby modułów fotowoltaicznych przy jednoczesnym zwiększeniu ich mocy z 260 pW na przykładowo 270 pW w celu zachowania wymaganej sumarycznej szczytowej mocy układu.

 

Odpowiedz:

PWiK Sp. z o.o.  zgadza się na zamianę lokalizacji instalacji fotowoltaicznej na budynku magazynowym a co za tym idzie zmniejszenie ilości modułów fotowoltaicznych przy jednoczesnym zwiększeniu ich mocy tak aby zachować moc łączną . Tym samym odstępujemy od wykonania  modernizacji dachu budynku  magazynowego w części A. Na części A  nie będą posadowione moduły fotowoltaiczne.

 

 

 

Zestawienie ofert otwartych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164
z późn. zm.) na budowę instalacji fotowoltaicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kaliszu”

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:                2.134.600,00złnetto                                                                                                                                             2.625.558,00 zł brutto                                                                                                 

 

Oferta nr 1:

 

Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o.

Ul. Wybickiego 71

32-400 Myślenice

 

Lp.

Lokalizacja instalacji

Cena ryczałtowa netto

Cena ryczałtowa brutto

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

50.000,00 zł

61.500,00 zł

2.

Stacja Uzdatniania Wody ul. Nad Prosną 28-34 

- planowana moc 182kWp

1.008.186,91 zł

1.240.069,89 zł

3.

Pompownia Wody ul. Smolna 11

- planowana moc 140kWp

821.459,78 zł

1.010.395,53 zł

4.

Biurowiec ul. Nowy Świat 2a

- planowana moc 76kWp

542.656,11 zł

667.467,02 zł

Razem:

2.422.302,80 zł

2.979.432,44 zł

 

Oferta nr 2:

 

HYMON ENERGY Sp. z o.o.

Ul. Dojazd 16A

33-100 Tarnów

 

Lp.

Lokalizacja instalacji

Cena ryczałtowa netto

Cena ryczałtowa brutto

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

75.000,00 zł

92.500,00 zł

2.

Stacja Uzdatniania Wody ul. Nad Prosną 28-34 

- planowana moc 182kWp

845.193,22 zł

1.039.587,66 zł

3.

Pompownia Wody ul. Smolna 11

- planowana moc 140kWp

665.006,46 zł

817.957,95 zł

4.

Biurowiec ul. Nowy Świat 2a

- planowana moc 76kWp

542.155,98 zł

666.851,86 zł

Razem:

2.127.355,66

2.616.647,47 zł

 

Oferta nr 3:

ML SYSTEM S.A.

Zaczernie

36-062 Zaczernie 190G

 

ML SYSTEM+ Sp. z o.o.

Jasionka

36-002 Jasionka 954

Lp.

Lokalizacja instalacji

Cena ryczałtowa netto

Cena ryczałtowa brutto

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

35.000,00 zł

43.050,00 zł

2.

Stacja Uzdatniania Wody ul. Nad Prosną 28-34 

- planowana moc 182kWp

686.875,00 zł

844.856,25 zł

3.

Pompownia Wody ul. Smolna 11

- planowana moc 140kWp

507.980,00 zł

624.815,40 zł

4.

Biurowiec ul. Nowy Świat 2a

- planowana moc 76kWp

277.720,00 zł

341.595,60 zł

Razem:

1.507.575,00 zł

1.854.317,25 zł

 

Oferta nr 4:

EKO-SOLAR Sp. z o.o.

Wszeradów 2

46-100 Namysłów

Lp.

Lokalizacja instalacji

Cena ryczałtowa netto

Cena ryczałtowa brutto

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

51.750,00 zł

63.652,50 zł

2.

Stacja Uzdatniania Wody ul. Nad Prosną 28-34 

- planowana moc 182kWp

675.028,15 zł

830.284,62 zł

3.

Pompownia Wody ul. Smolna 11

- planowana moc 140kWp

532.050,49 zł

654.422,10 zł

4.

Biurowiec ul. Nowy Świat 2a

- planowana moc 76kWp

376.656,30 zł

463.287,25 zł

Razem:

1.635.484,94 zł

2.011.646,48 zł

 

Oferta nr 5

EPROSUMENT S.A. (Reprezentant)

Ul. Toruńska 148

87-800 Włocławek

 

BIOMAR Marcin Biechowski

Ul. Narcyzowa 12/55

81-653 Gdynia

 

Lp.

Lokalizacja instalacji

Cena ryczałtowa netto

Cena ryczałtowa brutto

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

15.000,00 zł

18.450,00 zł

2.

Stacja Uzdatniania Wody ul. Nad Prosną 28-34 

- planowana moc 182kWp

773.955,33 zł

951.965,06 zł

3.

Pompownia Wody ul. Smolna 11

- planowana moc 140kWp

579.338,83 zł

712.586,76 zł

4.

Biurowiec ul. Nowy Świat 2a

- planowana moc 76kWp

318.442,57 zł

391.684,36 zł

Razem:

1.686.736,73 zł

2.074.686,18 zł

 

Oferta nr 6

Grupa Ekoenergia Sp. z o.o.

Sierakowice Prawe 141D

96-100 Skierniewice – Lider konsorcjum

 

Eco-therm Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II 177/179

99-400 Łowicz – partner

 

Ekoinstal System Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II 177/179

99-400 Łowicz – partner

 

Lp.

Lokalizacja instalacji

Cena ryczałtowa netto

Cena ryczałtowa brutto

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

51.000,00 zł

62.730,00 zł

2.

Stacja Uzdatniania Wody ul. Nad Prosną 28-34 

- planowana moc 182kWp

914.116,00 zł

1.124.362,68 zł

3.

Pompownia Wody ul. Smolna 11

- planowana moc 140kWp

703.166,00 zł

864.894,18 zł

4.

Biurowiec ul. Nowy Świat 2a

- planowana moc 76kWp

381.718,00 zł

469.513,14 zł

Razem:

2.050.000,00 zł

2.521.500,00 zł

 

 

 

 

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

 

W dniu 04.10.2017r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa
nr 3/2008 z dnia 12 czerwca 2008r. w składzie:

1.            mgr inż. Anna Chmara                         Przewodnicząca Komisji

2.            inż. Stanisław Kwiatkowski                  Wiceprzewodniczący Komisji

3.            mgr Magdalena Włodarek                     Sekretarz Komisji

4.            mgr inż. Izydor Bednarek                     Członek Komisji

5.            mgr inż. Artur Mielczarek                     Członek Komisji

 

dokonała otwarcia i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

Zamawiający stara się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawianych źródeł energii.

Postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 582365-N-2017 w dniu 01.09.2017r. oraz na stronie internetowej www.wodociagi-kalisz.pl.

Pierwotny termin składania ofert upływał w dn. 29.09.2017r. o godz. 10.00.
W związku z licznymi pytaniami do SIWZ w dniu 27.09.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.wodociagi-kalisz.pl zostało umieszczone ,,Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” dotyczące terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert został ustalony na 04.10.2017r. na godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 04.10.2017r. o godz. 1000. Na otwarciu poza Komisją Przetargową obecny był przedstawiciel jednego z zainteresowanych Oferentów
(w załączeniu lista obecności).

W wyznaczonym terminie, do Sekretariatu PWiK Sp. z o.o. wpłynęło sześć ofert.

Zestawienie otwartych ofert wraz z wyliczeniami zawiera załącznik do dokumentacji.

W wyniku przeprowadzonych czynności, Komisja Przetargowa naszego przedsiębiorstwa wybrała ofertę nr 3, firmy:

Oferta nr 3:

ML SYSTEM S.A.

Zaczernie

36-062 Zaczernie 190G

 

ML SYSTEM+ Sp. z o.o.

Jasionka

36-002 Jasionka 954

 

Lp.

 

Lokalizacja instalacji

Cena ryczałtowa netto

Cena ryczałtowa brutto

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

35.000,00 zł

43.050,00 zł

2.

Stacja Uzdatniania Wody ul. Nad Prosną 28-34        

- planowana moc 182kWp

686.875,00 zł

844.856,25 zł

3.

Pompownia Wody ul. Smolna 11

- planowana moc 140kWp

507.980,00 zł

624.815,40 zł

4.

Biurowiec ul. Nowy Świat 2a

- planowana moc 76kWp

277.720,00 zł

341.595,60 zł

Razem:

1.507.575,00 zł

1.854.317,25 zł

 

 

Na tym prace Komisji zakończono.

Kalisz, dn. 2017-10-13

Załączniki:

 

- zestawienie ofert;

 

 

 

  

 

 Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

Zamawiający stara się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

 

 

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

 

 

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawianych źródeł energii

 

 

 

 

 

Szczegółowy zakres obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej planowanej mocy 398 kWp dla n/w obiektów PWiK sp. z o.o. w Kaliszu:

 

 

- Stacja Uzdatniania Wody ul. Nad Prosną 28-34         - planowana moc 182 kWp

 

 

- Pompownia Wody ul. Smolna 11                               - planowana moc 140 kWp

 

 

-Siedziba firmy ul. Nowy Świat 2a                              - planowana moc  76 kWp.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

- SIWZ

 

- Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

- Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony

 

- Załącznik nr 2 do SIWZ

 

-Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

-Załącznik nr 3 do SIWZ - poprawiony

 

- Załącznik nr 4 do SIWZ

 

- Załącznik nr 5 do SIWZ

 

- Załącznik nr 6 do SIWZ

 

- Załącznik nr 7 do SIWZ

 

- Załącznik nr 8 do SIWZ

 

- Załącznik nr 9 do SIWZ

 

- Załącznik nr 10 do SIWZ

 

- SIWZ - modyfikacja


Zmiana terminu składania ofert!!!

 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy:


- Program Funkcjonalno-Użytkowy dla instalacji fotowoltaicznej;

 

- budynek biurowy;

 

- budynek garażowy;

 

- budynek magazynowy;

 

- plan zag. ul. Nad Prosną;

 

- plan zag. ul. Nowy Świat;

 

- plan zag. ul. Smolna;

 

 

- EKSPERTYZA BUDOWLANA

 

- WARUNKI PRZYŁĄCZENIA - UL. NOWY ŚWIAT 2A

 

- WARUNKI PRZYŁĄCZENIA - SUW LIS

 

- WARUNKI PRZYŁĄCZENIA - SMOLNA

 

- Mapa lokalizacji agregatu prądotwórczego oraz pomieszczenia RGnN SUW Lis.

 

- Studium Wykonalności

   Załącznik nr 1 - z racji dużych rozmiarów plików dostępny w PWiK Sp. o.o.

   Załącznik nr 2 - z racji dużych rozmiarów plików dostępny w PWiK Sp. z o.o.

   Załącznik nr 3

   Załącznik nr 4

   Załącznik nr 4

   Załącznik nr 5

   Załącznik nr 6

   Załącznik nr 7

   Załącznik nr 8

   Załącznik nr 9

 

 

Wszelkie pytania do dokumentacji przetargowej należy kierować na adres e-mail'owy:

 

- chmara@wodociagi-kalisz.pl

 

- przetargi@wodociagi-kalisz.plW związku z pojawieniem się zapytań do SIWZ, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu odpowiada:

Pyt. 1

Czy Zamawiający ma aktualne warunki przyłączeniowe na przedmiotowe obiekty?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiający posiada aktualne warunki przyłączeniowe na przedmiotowe obiekty.

Pyt. 2

Prosimy o korektę SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert.

Odpowiedz:

Wystąpił błąd w kryterium ,,termin gwarancji jakości na całość wykonanych prac” polegający na braku określenia wartości % przy formule obliczania tego kryterium. Błąd ten został już poprawiony i zmodyfikowana SIWZ znajduje się na naszej stronie internetowej.

Jeżeli chodzi o wartości procentowe w określeniu kryterium ceny i jej znaczenia, informujemy że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu w w/w postępowaniu jest Zamawiającym Sektorowym, a wartość zamówienia na budowę instalacji fotowoltaicznych nie przekracza wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), w związku z powyższym naszym zdaniem nie podlegamy
w pełnym zakresie wymaganiom ustawy PZP.

Pyt. 3

Prosimy o publikację Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Odpowiedz:

Program Funkcjonalno – Użytkowy został umieszczony na naszej stronie internetowej  www.wodociagi-kalisz.pl w zakładce Zamówienia/Zamówienia Publiczne.

Pyt. 4

Pkt.11.2 SIWZ

 

Wykonawca winien:

- posiadać wiedzę i  doświadczenie – jeśli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej czterech instalacji fotowoltaicznych, o mocy min. 100kWp każda.

 

Wydawane przez ENERGA SA warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci Operatora na moc 100kWp warunkują wykonanie instalacji fotowoltaicznej tak aby nie przekraczała mocy 100kWp.

Czy uznane będą instalacje fotowoltaiczne o mocy 99,96kWp, 98,56kWp, gdy wydane warunki przez Operatora nie pozwalały przekroczyć mocy 100kWp.

Odpowiedz:

Tak, PWiK Sp. z o.o. uzna instalacje fotowoltaiczne o mocy 99,96kWp, 98,56kWp, gdy wydane warunki przez Operatora nie pozwolą przekroczyć mocy 100kWp.

 

Pyt. 5


Zamawiający w pkt. 4.2.4. SIWZ wskazuje, że: „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować Panele Fotowoltaiczne wyprodukowane w krajach unii europejskiej posiadające znak CE w ilości zgodnej z opracowaną dokumentacją projektową”. Pragniemy wskazać, że taki wymóg znacząco obniża ilość możliwych do zaoferowania produktów. Równocześnie przypominamy, że moduły wyprodukowane poza krajami UE również posiadają znak CE, są zgodne z dyrektywą niskonapięciową UE oraz z odpowiednimi normami (PN-EN 61215). Spełniają identyczne wymogi nie mogą być wykluczane z postępowania tylko ze względu na kraj produkcji.

 

Odpowiedz:


PWiK Sp. z o.o. podtrzymuje swoje wymagania dotyczące paneli fotowoltaicznych, które mają  być wyprodukowane w krajach unii europejskiej
i posiadać znak CE.

 

Pyt. 6


Zamawiający w pkt. 4.2.4. SIWZ wskazuje parametr: „Tolerancja mocy 0/+4,99%/K”. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że moduły fotowoltaiczne są oferowane w typoszeregach z podziałem na moc znamionowa różniącą się o 5 Wp. Standardowa tolerancja mocy równa się w takim przypadku: 0-4,99/5 Wp. Zamawiający stawia wymóg tolerancji mocy wyrażonej w wartościach procentowych: 0/+4,99%/K. Dla wymaganej mocy modułu 260 Wp daje to wartość 0/13 Wp, czyli moduły z zakresu 260-273 Wp. Taka sytuacja jest niespotykana na rynku modułów fotowoltaicznych. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikacje zapisu na 0/4,99 Wp.


 

Odpowiedz:


PWiK Sp. z o.o. podtrzymuje parametr tolerancji mocy na poziomie 4,99%.

 

Pyt. 7


Zamawiający w pkt. 4.2.4. SIWZ wskazuje parametr: „Współczynnik mocy -0,39%/K”. Zamawiający wskazuje konkretną wartość co uniemożliwia zaoferowanie modułów o parametrze z inną wartością. Dodatkowo tak rygorystyczny współczynnik mocy charakteryzuje wysoko wydajne moduły „premium”. Sugerujemy Zamawiającemu zmianę wymagań na wartość z zakresu 0, -0,41%/K.

 

Odpowiedz:


PWiK Sp. z o.o. podtrzymuje parametr współczynnika mocy -0,39%.

 

Pyt. 8


Zamawiający w pkt. 4.2.4. SIWZ wskazuje parametr: „Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie spowodowane warunkami atmosferycznymi śnieg, grad, deszcz według norm IEC 61215, IEC 61730 lecz nie mniej niż: 8000,00 Pa”. Zwracamy uwagę, że Kalisz leży w 2 strefie śniegowej (obciążenie 900 Pa) w związku z czym nie ma konieczności stosowania modułów o zwiększonej wytrzymałości obciążeniowej (minimalna wytrzymałość modułów zgodnie z normą wynosi 5400 Pa, stosowanie modułów niespełniających tego warunku nie jest dopuszczone na terenie Polski). Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o wytrzymałości 5400 Pa zgodnej z normą IEC 61215?

 

Odpowiedz:


PWiK Sp. z o.o. podtrzymuje parametr wytrzymałości mechanicznej na obciążenie spowodowane warunkami atmosferycznymi śnieg, grad, deszcz na poziomie nie mniejszym niż: 8000Pa.

 

Pyt. 9

Zamawiający w pkt. 4.4 SIWZ wskazuje: „Uwagi: Wykonawca dostarczy w ramach zamówienia sprzęt BHP i p.poż”. Prosimy o uszczegółowienie i wskazanie listy sprzętu BHP i p.poż którego dostarczenie będzie leżało po stronie Wykonawcy.

 

Odpowiedz:


Sprzęt BHP i P.Poż. powinien być dostarczony zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym oraz prawem energetycznym. Ilość i dobór sprzętu musi zapewnić konieczną ochronę p.poż. i BHP.

 

Pyt. 10


W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w pkt. 10.1 Zamawiający wskazuje: „(...) Jest koniczność wzmocnienia podciągów stalowych wg odrębnego opracowania projektowego.”. Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie w/w opracowania.

 

Odpowiedz:


Za opracowanie dokumentacji i wykonawstwo odpowiedzialny jest Wykonawca.

 

Pytanie 11


Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości procentowej w p. 21.7 SIWZ 
z 70% na 85%?

 

Odpowiedz:


Nie, zamawiający nie dopuszcza zmian wartości procentowych w pkt. 21.7 SIWZ.

 

Pytanie 12


Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości procentowej w p. 21.8 SIWZ
z 30% na 15%?

 

Odpowiedz:


Nie, zamawiający nie dopuszcza zmian wartości procentowych w pkt. 21.8 SIWZ.

 

Pytanie 13


Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty wynagrodzenia zaliczkowego w wysokości 20% kwoty określonej w §6 ust. 1 wzoru umowy przed rozpoczęciem realizacji prac?

 

Odpowiedz:


Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwość wypłaty wynagrodzenia zaliczkowego w wysokości 20% kwoty określonej w §6 ust. 1 wzoru umowy przed rozpoczęciem realizacji prac

 

Pytanie 14


Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia kar z §8 ust. 3 ppkt. a)- g) wzoru umowy?

 

Odpowiedz:


Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwość usunięcia kar z §8 ust. 3 ppkt. a)- g) wzoru umowy