19 września 2018   Szukaj   
Zezwolenie na prowadzenie działalności

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miasta Kalisza decyzją Nr WIMK 7033/17/02 z dnia 27 sierpnia 2002 roku oraz w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza przyjęty uchwałą Nr XL/636/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 roku, zmieniony uchwałą Nr XVIII/215/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku. Powyższe zmiany w Regulaminie zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 608 z 24 stycznia 2012 roku. Tekst jednolity w/w regulaminu został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.05.2013 roku poz. 3533.

 

Zgodnie z art.9 ust.2 Ustawy
z 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2014 r. poz.1161) podmioty wpisane do KRS, w tym spółki handlowe zostały zobowiązane do zgłoszenia zmian w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt.1 ustawy zmienianej w art.1. W związku
z powyższym PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 grudnia 2019r.) zobowiązana została do wskazania nie więcej niż 10 pozycji (na poziomie podklasy) opisujących przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym jeden przedmiot przeważającej działalności (nowe brzmienie art. 40 pkt.1 ustawy). Zgodnie z w/w ustawą, za decydujący należy uznać ten rodzaj działalności, który generuje największą część przychodów Spółki. W związku z powyższym Zarząd zdecydował, iż tą przeważającą działalnością w przypadku PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu jest odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z.

 

Decyzją Zarządu z dnia 20 stycznia 2015 roku ustalono, iż do KRS -u zostanie wpisanych tylko 10 następujących numerów PKD tj:


1)   pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ( PKD 36.00.Z),
2)   odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 37.00.Z)
3)   roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
4)   pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
5)   pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
      ( PKD 47.99.Z),
6)   wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
7)   działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
8)   pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
9)   wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
10) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
      niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).

 

Podjęte przez Zarząd Spółki zmiany dot. PKD wraz z uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.04.2015r. zostały w dniu 30 kwietnia br. wysłane do Sądu Rejonowego  Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, celem ich rejestracji. 
W dniu 30.06.2015 roku w/w zmiany zostały zarejestrowane Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod sygnaturą sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/010743/15/217.

 

W Umowie Spółki nadal widnieje 15 rodzajów PKD.

 

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności oraz § 8 Umowy Spółki, przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu jest więc:

 

a)  instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

b)  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),

c)  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

d)  roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),

e)  roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
     (PKD 2.99.Z), 

f)   wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),

g)  pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), 

h)  sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
     (PKD 46.74. Z),

i)   pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

j)   transport drogowy towarów (PKD 49.41. Z),

k)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

l)   działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),

ł)   pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

m) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32. Z),

n)  wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
     niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).

 

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miasta Kalisza decyzją Nr WIMK 7033/17/02 z dnia 27 sierpnia 2002 roku oraz w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza przyjęty uchwałą Nr XL/636/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 roku, zmieniony uchwałą Nr XVIII/215/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku. Powyższe zmiany w Regulaminie zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 608 z 24 stycznia 2012 roku. Tekst jednolity w/w regulaminu został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.05.2013 roku poz. 3533.

 

Zgodnie z art.9 ust.2 Ustawy
z 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2014 r. poz.1161) podmioty wpisane do KRS, w tym spółki handlowe zostały zobowiązane do zgłoszenia zmian w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt.1 ustawy zmienianej w art.1. W związku
z powyższym PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 grudnia 2019r.) zobowiązana została do wskazania nie więcej niż 10 pozycji (na poziomie podklasy) opisujących przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym jeden przedmiot przeważającej działalności (nowe brzmienie art. 40 pkt.1 ustawy). Zgodnie z w/w ustawą, za decydujący należy uznać ten rodzaj działalności, który generuje największą część przychodów Spółki. W związku z powyższym Zarząd zdecydował, iż tą przeważającą działalnością w przypadku PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu jest odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z.

 

Decyzją Zarządu z dnia 20 stycznia 2015 roku ustalono, iż do KRS -u zostanie wpisanych tylko 10 następujących numerów PKD tj:


1)   pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ( PKD 36.00.Z),
2)   odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 37.00.Z)
3)   roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
4)   pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
5)   pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
      ( PKD 47.99.Z),
6)   wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
7)   działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
8)   pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
9)   wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
10) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
      niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).

 

Podjęte przez Zarząd Spółki zmiany dot. PKD wraz z uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.04.2015r. zostały w dniu 30 kwietnia br. wysłane do Sądu Rejonowego  Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, celem ich rejestracji. 
W dniu 30.06.2015 roku w/w zmiany zostały zarejestrowane Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod sygnaturą sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/010743/15/217.

 

W Umowie Spółki nadal widnieje 15 rodzajów PKD.

 

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności oraz § 8 Umowy Spółki, przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu jest więc:

 

a)  instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

b)  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),

c)  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

d)  roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),

e)  roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
     (PKD 2.99.Z), 

f)   wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),

g)  pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), 

h)  sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
     (PKD 46.74. Z),

i)   pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

j)   transport drogowy towarów (PKD 49.41. Z),

k)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

l)   działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),

ł)   pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

m) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32. Z),

n)  wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
     niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).