19 września 2018   Szukaj   
Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym pracę Zarządu. Trzech pierwszych członków Rady Nadzorczej reprezentuje Miasto Kalisz, pozostałych dwóch Załogę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Członków Rady, którzy reprezentują interesy Miasta Kalisza powołuje spośród osób,  które  złożyły egzamin   na   członka   Rady  w  trybie  przewidzianym w przepisach o  komercjalizacji i prywatyzacji
i odwołuje Prezydent Miasta Kalisza. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani przez pracowników Spółki PWiK wyłonieni są w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Przewodniczącego Rady Nadzorczej  powołuje  Zgromadzenie  Wspólników,  natomiast  zastępcę  przewodniczącego oraz sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 

Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym pracę Zarządu. Trzech pierwszych członków Rady Nadzorczej reprezentuje Miasto Kalisz, pozostałych dwóch Załogę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Członków Rady, którzy reprezentują interesy Miasta Kalisza powołuje spośród osób,  które  złożyły egzamin   na   członka   Rady  w  trybie  przewidzianym w przepisach o  komercjalizacji i prywatyzacji
i odwołuje Prezydent Miasta Kalisza. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani przez pracowników Spółki PWiK wyłonieni są w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Przewodniczącego Rady Nadzorczej  powołuje  Zgromadzenie  Wspólników,  natomiast  zastępcę  przewodniczącego oraz sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.